icon แม่บท-21-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เอกสาร

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

210201

การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

pdf
Final Value Chain Thailand 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อต้านการทุจริต
แผนแม่บทประเด็น
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ