icon แม่บท-23-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

เอกสาร

230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

230102

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

230201

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

230301

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

230501

จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

230502

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

pdf
Final Value Chain Thailand (23)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_23 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม
แผนแม่บทประเด็น
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม