icon แม่บท-6-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

เอกสาร

060101

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

060201

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

pdf
Final Value Chain Thailand (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_06 พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ
เมืองน่าอยู่
แผนแม่บทประเด็น
พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ