icon แม่บท-9-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เอกสาร

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

090201

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

090202

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

090203

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

090301

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

090302

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

090303

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

pdf
Final Value Chain Thailand 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทประเด็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ