แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักนายกรัฐมนตรี

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม