แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

050202

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย