แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)

060101

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ