แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงพลังงาน

070201

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

070203

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

070204

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด