แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง