แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040302

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

040602

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

070301

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น