แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

060201

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

180401

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

180501

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

190301

แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น