แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงการคลัง

080201

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

080202

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น