แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงมหาดไทย

070105

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

090303

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

160201

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

160202

กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

190101

ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

190102

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น

190201

ระดับความมั่นคง ด้านน้ำในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

200302

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน