แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงยุติธรรม

220102

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220103

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

220201

การอำนวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ