แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

050101

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050201

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

050301

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น

050302

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

050401

รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เพิ่มขึ้น

050501

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

050601

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

050603

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

140101

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น

140201

นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

140301

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น