แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

210101

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

210201

การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ