แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง