แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

010201

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

010501

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น