แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

200501

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ