แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

190202

ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

190203

ผลิตภาพจากการใช้น้ำเพิ่มขึ้น