แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว