แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น