การจัดทำโครงการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับที่ 2 และ 3

การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3

สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรอง
และการจัดทำโครงการ
เค้าโครงโครงการ (.pdf)
เค้าโครงโครงการ (.docx)