การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ไฟล์เอกสาร

เอกสารการประชุม (.pdf)
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ.2562
มติ ครม. เกี่ยวกับแผนแม่บท วันที่ 12/3/2562

เอกสารอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
q&a
แบบฟอร์มสำหรับส่งคำถาม
Template แผนระดับ 3
หน้าดาวน์โหลดเอกสาร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับแผนแม่บทฯ
คำถามที่พบบ่อย
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง