ระบบ eMENSCR

เอกสาร

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือบัญชีผู้ใช้เฉพาะ (Admin Account)

pdf
ไฟล์ pdf

เอกสารชี้แจงการรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการและการสรุปผลแผนปฏิบัติการด้าน… และการนำเข้าแผนระดับที่ 3

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR
(สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR
(สำหรับผู้อนุมัติ)

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR
(สำหรับผู้ตรวจสอบ ติดตามฯ)

pdf
ไฟล์ pdf

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf
ไฟล์ pdf

วีดีโอการใช้งานระบบ eMENSCR

icons-youtube
Youtube

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

pdf
ไฟล์ pdf

แบบฟอร์มการ Reset Password

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

แบบฟอร์มการขอ Username
สำหรับผู้ใช้รายใหม่

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

ตารางแบบฟอร์มการขอ Username
สำหรับผู้ใช้รายใหม่

excel
ไฟล์ xlsx

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562

pdf
ไฟล์ pdf

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

pdf
ไฟล์ pdf

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

460989
ไฟล์ pdf