ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


หนังสือ สศช.

ด่วนที่สุด ที่นร ๑๑๑๒/๑๕๙๐
ลงวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด
ที่ นร๑๑๑๒/๑๔๐๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖