เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานการทบทวนตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ