นายกรัฐมนตรีเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดงปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “อนาคตไทย อนาคตเรา Our Country Our Future”  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “อนาคตไทย อนาคตเรา”

โดยเน้นย้ำถึงที่มา ความสำคัญ และการทำความเข้าใจ กับประชาชนในมุมกว้างถึงประโยชน์ของการมียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผลต่อประชาชนคนไทยที่จะได้รับในทุกช่วงวัย ซึ่ง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องบริบทสถานการณ์ของประเทศไทย ที่นำมาจากฐานข้อมูลความรู้ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ โดยพบว่า ถึงแม้การพัฒนาประเทศไทย นับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ประเทศ มีการพัฒนาในทุกมิติ และส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน อีกทั้งได้รับการยกระดับให้เป็นประเทศในกลุ่มบน ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในอีกหลายมิติ ทั้งใน : มิติของเศรษฐกิจ ที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ หมวดการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังมีข้อจำกัด คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนของการพัฒนาของประเทศ : มิติทางสังคม ที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ : มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ มิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังต้องคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

และจากเงื่อนไข ด้านโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่าในการพัฒนาประเทศมีความจำเป็นที่ต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับชาติที่ครอบคลุมในทุกมิติ และทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อน และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ จึงส่งผลให้เกิดการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการดำเนินการของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายเพื่อให้  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งเป็นภาพอนาคตประเทศที่อยากให้ได้เห็นพ้องร่วมกัน

โดยในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ “มหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” จะจัดแสดงเป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในนิทรรศการจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และทำความรู้จักกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้านหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนการจัดแสดงหลัก โดยโซนที่ 1) เป็นส่วนการจัดแสดงเกี่ยวกับภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ/ สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน / สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น / ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์/ ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ / VDO ภาพรวมการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โซนที่ 2) เป็นส่วนที่จัดแสดงภาพของอนาคตประเทศเมื่อได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่มจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามช่วงวัยต่างๆ ดังนี้ 1.) ช่วงปฐมวัย 2.) ช่วงวัยเรียน 3.) ช่วงวัยรุ่น 4.) ช่วงวัยแรงงาน และ 5.) ช่วงผู้สูงวัย และในโซนที่ 3 จะเป็นส่วนที่สรุปเพื่อสร้างความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญ ผ่าน ภาพจำความสุขทั้ง 6  และเปิดโอกาสในการร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในส่วนแสดงความคิดเห็น

และสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรี ขอใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ และร่วมเข้าชมบูธนิทรรศการของงาน “มหกรรมสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ” ณ บริเวณลานด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจและร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยของเราสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกัน เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อ “อนาคตไทย อนาคตเรา” ที่เป็นจริง

ดาวน์โหลดเอกสาร