สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ ณ ห้อง Function Eleven โรงแรมสยาม แอ็ท สยามดีไซน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากภาคีระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจำนวน 80 คน
 
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีระหว่างประเทศและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นกรอบการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีระหว่างประเทศในการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยร่วมกันกับทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
     ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เลขาธิการฯ ชี้แจงแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และช่วงที่สอง เป็นการหารือร่วมกับภาคีระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการ  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันต่อไปในอนาคต