สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ สศช.  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  สามารถจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในระบบติดตามประเมินผลที่จะนำมาใช้กำกับติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ  และให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป

     ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เลขาธิการ สศช. กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประชุม  และช่วงที่สอง เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจการมอบหมายเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดย    นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพร่วมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     >> เอกสารประกอบการประชุม <<