สศช. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สศช. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ แผนระดับ 3 ของหน่วยงาน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการตอบคำถามตลอดการประชุม

    โดยแบ่งการประชุม เป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้า ชี้แจงเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ รวมถึงความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อแผนทั้ง 3 ระดับ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการด้าน…. ของหน่วยงาน แนวทางการเสนอแผนระดับ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในช่วงบ่าย ชี้แจงเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระบบ eMENSCR

    ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน และในระหว่างการประชุมมีผู้ซักถามเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำแผนไปปฏิบัติกับหน่วยงาน รวมถึงสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ
ต่อแผนแต่ละระดับได้ชัดเจน ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ สำนักงานฯ จะประมวลและรวบรวมคำถามทั้งหมด ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานต่อไป

     คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม