สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้ชี้แจงถึงแนวทางการจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. สามารถจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถพิจารณาปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากนั้นจะนำเสนอ ครม. พิจารณาให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการต่อไป