สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ สศช.  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนระดับ 3 ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้านความจำเป็นของแผน ระยะเวลาในการดำเนินงานของแผน และการกำหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม

     ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  โดยในช่วงเช้าเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดย นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. และ นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน  และในช่วงบ่ายเป็นการทำ Workshop เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติได้ต่อไป

     >> เอกสารประกอบการประชุม <<