สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคกลาง

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต่อไป

     ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  มีการแบ่งกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่มในช่วงเช้า และอีก 6 กลุ่มในช่วงบ่าย การประชุมจะใช้ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่มีประสบการณ์เป็นวิทยากร

     >> เอกสารประกอบการประชุม <<
     >> สรุปการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น (ภาคกลาง) <<