สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2

   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และฝ่ายเลขานุการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้สังเกตการณ์

   การประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้นำเสนอร่างแผนแม่บทและประเด็นการพัฒนา และหารือร่วมกันถึงประเด็นที่สอดคล้องและทับซ้อนของแผนแม่บทแต่ละด้าน พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ (Flagship Projects) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา

   ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านได้หารือและบูรณาการร่วมกันในการจัดเตรียมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ (Flagship Projects) ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนแม่บทในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ร่างแผนแม่บทที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป