แนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ทำให้ต้องมีการควบคุมการกระจายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงดกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ในการนี้ เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ เป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานฯ ขอเรียนเพื่อทราบ ดังนี้

     1.  ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศใช้แล้ว และอาจกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ/การดำเนินงานที่หน่วยได้นำเข้าระบบไปก่อนหน้าแล้ว จึงมีแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุง     สาระสำคัญของการรายงาน ดังนี้

         1.1  ระบบ eMENSCR เปิดให้มีการปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ     พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

         1.2  กรณีโครงการ/การดำเนินงาน ที่ได้นำเข้าระบบแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้ระบุวงเงิน     งบประมาณ เป็น 00 บาท (ในส่วนของงบประมาณ M5) และระบบจะเปิดใช้งานส่วน “การยุติการดำเนินโครงการ” สำหรับโครงการเหล่านี้ในช่วงการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2563

     2.  การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2563 จากเดิมกำหนดให้แล้วเสร็จ     ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส (ภายใน 30 เมษายน) สำนักงานฯ ขอขยายระยะเวลาการรายงานดังกล่าวเป็นภายใน 30 มิถุนายน 2563

     3.  กรณีโครงการ/การดำเนินงาน ที่ได้นำเข้าระบบแล้ว ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณรายจ่ายบางส่วนของหน่วยงานเพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน เมื่อพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ประกาศใช้

     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่