เอกสารประกอบ
เรื่อง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่ 1

ลำดับที่ 2

ลำดับที่ 3

ลำดับที่ 4

ลำดับที่ 1

รายการโครงการการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2568

ลำดับที่ 2

คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2568 (จำแนกตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)

ลำดับที่ 3

คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ลำดับที่ 4

หลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568
รายการโครงการการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2568
คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2568 (จำแนกตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)
คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568