icon แม่บท-7-1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

เอกสาร

pdf
Final Value Chain Thailand 07 โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_07 โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนแม่บทประเด็น
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล