icon แม่บท-11-1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

เอกสาร

pdf
Final Value Chain Thailand
(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
แผนแม่บทประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต