icon แม่บท-20-1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

เอกสาร

pdf
Final Value Chain Thailand (20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทประเด็น
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ