การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการชี้แจง
q&a
แบบฟอร์มการส่งคำถาม
ผังแสดงความเชื่อมโยง
โครงการกับแผนแม่บทฯ
โครงการ (X) จากหน่วยงาน
กำหนดการประชุม
รายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ
(.pdf)
แบบฟอร์มโครงการ (.docx)

แบบตอบรับการประชุม

แบบตอบรับการประชุม