การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการประชุม
q&a
แบบฟอร์มการส่งคำถาม
มติคณะรัฐมนตรี
3 ธันวาคม 2562
หน้าที่ของหน่วยงาน
เจ้าภาพในการจัดทำโครงการสำคัญ
ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสำหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
แบบสรุปรายชื่อ
แผนระดับที่ 3 (.pdf)
แบบสรุปรายชื่อ
แผนระดับที่ 3 (.docx)

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ
(.pdf)
แบบฟอร์มโครงการ (.docx)