เรื่อง บัญชีรายชื่อแผนปฏิบัติการด้าน… เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖)


หนังสือ สศช.

หนังสือ นร ๑๑๑๒/.............
เรื่อง บัญชีรายชื่อแผนปฏิบัติการด้าน… เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖)


สิ่งที่ส่งมาด้วย