บัญชีรายชื่อแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖)


หนังสือ สศช.

หนังสือ นร ๑๑๑๒/๔๗๒๒
เรื่อง บัญชีรายชื่อแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖)


สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาบันทึกข้อความ
เรื่อง บัญชีรายชื่อแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖)