ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผน ๓ ระดับ


หนังสือ สศช.

หนังสือ นร ๑๑๑๒/๘๖๕
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผน ๓ ระดับ


อ้างถึง ๑

หนังสือ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕


อ้างถึง ๒

หนังสือ นร ๐๕๐๕/๓๙๕๑๒
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


อ้างถึง ๓

หนังสือ นร ๐๕๐๕/๔๐๑๑๒
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒


อ้างถึง ๔

หนังสือ นร ๐๕๐๕/๔๑๑๖๐
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

บันทึกข้อความ
เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖