การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒

ด่วนที่สุดที่ นร ๑๑๑๒/๑๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖
สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๑๗๒๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๒๙๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖