เกี่ยวกับ ศจพ.

ที่มา ศจพ.

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

429034

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลไกการดำเนินงาน

เว็บไซต์ TPMAP