การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

Continue Readingการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารปร…

Continue Readingเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 25…

Continue Readingรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ