หน่วยงานที่ให้ความเห็นต่อร่างต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
การนำเข้าแผนปฏิบัติการด้าน.... ลงในระบบ eMENSCR