ขอความอนุเคราะห์หารือเกี่ยวกับการดำเนินการยกเลิก พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือ สลน. ด่วนที่สุด
ที่ นร.๐๔๐๔/๓๐๕๕


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือ สศช. ด่วนที่สุดที่ นร.๑๑๑๒/๘๖๔